Consulting & Training

งานบริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา ด้านระบบ GMP & HACCP

เรารับให้คำปรึกษางานระบบ (Consulting) ฝึกอบรม (Training) ด้านการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจ ขนาดเล็ก SME และธุรกิจขนาดใหญ่ เรามีทีมงานมืออาชีพ มีความชำนาญ มากด้วยความรู้
และประสบการณ์ ความสามารถ พร้อมรองรับธุรกิจของท่านแบบเต็มรูปแบบ

แล้ว GMP & HACCP คืออะไร ??

“GMP หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า
Good Manufacturing Practice เป็นข้อกําหนดขั้นตํ่าที่ต้องดําเนินการเพื่อ
ให้ได้อาหารที่เหมาะสมสําหรับ มนุษย์บริโภคซึ่งเป็นการจัดการด้านความพร้อม
ของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต”
“GMP หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า
Good Manufacturing Practice เป็นข้อกําหนดขั้นตํ่าที่ต้องดําเนินการเพื่อ
ให้ได้อาหารที่เหมาะสมสําหรับ มนุษย์บริโภคซึ่งเป็นการจัด

เหล่าวิทยากรของเรา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • ธุรกิจ SME SML OTOP ขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • Factory Land
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่
 • ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านระบบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
 • ธุรกิจ SME SML OTOP ขนาดเล็กและขนาดกลาง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ระดับหัวหน้างาน / ปฏิบัติการ
 • ระดับผู้บริหาร
 • ผู้ที่เคยผ่านการอบรมระบบ GMP&HACCP แต่ต้องการความละเอียดในการจัดทำเอกสารเพิ่มมากขึ้น

 

บริการ Service

 • รับเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อดังนี้
  • การจัดทำระบบ GMP & HACCP
  • การตอบ CAR/PRA/OJB
 • รับตรวจประเมิน Internal Audit ภายในเพื่อเตรียมพร้อมรับ Audit
 • รับฝึกสอนในหัวข้อดังนี้
  • รื่องการวิเคราะห์อันตรายเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ HACCP
  • เรื่องทำการทดสอบ Swab Test
 • รับจัดฝึกอบรมในหัวข้อดังนี้
  • เรื่องความรู้ด้านระบบ GMP & HACCP
  • เรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ Pest Control
 • การกำหนดจุด CCP ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติมที่ Facebookfacebook.com/ShineForthTH